HYRESVILLKOR


Hyresvillkoren 

1. jan. 2014

 

§1.Hyrestagarens kvittens av mottagandet av Hyresobjekt utgör accept av

dessa villkor.

 

§2. Hyresobjekt är och förblir Uthyrarens egendom och får inte nyttjas i strid

med dessa villkor eller på sätt som riskerar påverka Uthyrarens äganderätt.

Hyrestagaren får inte märka om eller på annat sätt ändra identifikation,

skriftliga instruktioner eller liknande.

§2.2 Hyrestagaren får inte flytta Hyresobjekt till annan arbetsplats än den

till Uthyraren angivna och Hyresobjekt får inte nyttjas av annan än Hyrestagaren.

§2.3 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och

under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.

 

§3. Hyresobjekt, vars mottagande ska kvitteras, avhämtas  och återlämnas på samma ort.

Hyrestagaren svarar för lastning och lossning. Om Uthyraren åtagit sig

transportera Hyresobjektet ska Hyrestagaren även ersätta transportkostnaderna.

§3.2 Vid återlämnande ska Hyresobjekt vara väl rengjort och (med beaktande

av normalt slitage) i skick som vid uthyrningen. I annat fall äger Uthyraren

rätt att på Hyrestagarens bekostnad återställa Hyresobjektet. Hyresobjektet

anses återlämnat då retursedel lämnats Hyrestagaren av Uthyraren.

 

§4. Hyrestiden börjar löpa fr.o.m. den tidigaste av dagen i Hyresavtalet eller

avhämtandetidpunkten. Om bestämd hyrestid inte avtalats löper hyrestiden till den dag då Hyresobjektet återlämnats till Uthyraren.

§4.2 Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjekt upphör automatiskt vid hyrestidens utgång. Otillåtet nyttjandeav Hyresobjektet därefter kan vara förenat med straffansvar.

§4.3 Grundhyra debiteras vid varje hyrestillfälle. Angiven dagshyra utgör hyrespris per maskin och dag vid enskiftsdrift.

§4.4 För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 10 timmar debiteras skifttillägg.  Detta gälder inte Ställning m.m.

 

§5. Fakturabeloppet skall vara uthyraren tillhanda senast det datum som

anges som förfallodatum på fakturan.

§5.2 Betalningsvillkor är 15 dagar netto. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta

med referensräntan plus 12% samt lagstadgad påminnelseavgift

(f.n. 100 kr).

§5.3 Uthyraren har rätt att kräva att Hyrestagaren ställer betryggande

säkerhet.

 

§6. Hyrestagaren ska undersöka Hyresobjektets skick och anmärkning ska

meddelas omedelbart.

§6.2 Hyrestagaren svarar för Hyresobjektets vård och underhåll och för

kostnader för förbrukningsmaterial. Endast föreskrivna drivmedel av hög

kvalitet och originaltillbehör får användas och det åligger Hyrestagaren

att vid tveksamhet inhämta information från Uthyraren i dessa avseenden.

Reparation av Hyres-objektet får inte ske utan Uthyrarens medgivande.

§6.3 Uthyraren svarar för sedvanliga besiktningar av Hyresobjektet och

Hyrestagaren ska meddela Uthyraren när sådan ska ske. Särskild besiktning

eller montage på arbetsplatsen ska bekostas av Hyrestagaren. Uthyraren

har rätt att besiktiga Hyresobjektet på arbetsplatsen.

§6.4 Handhavandeinstruktioner finns och lämnas ut på begäran. Instruktionerna

ska följas av Uthyraren.

 

§7. Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av Hyresobjektet vid förlust eller

skada och ska, genom allriskförsäkring, hålla Hyresobjektet försäkrat till

återanskaffningsvärdet. Förkommer eller skadas Hyresobjektet ska Hyrestagaren

omedelbart anmäla detta till Uthyraren.

§7.2 Hyrestagaren ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring och svarar för skada

som Hyresobjekt tillfogar person eller egendom samt åligger det Hyrestagaren

att hålla Uthyraren skadeslös.

 

§8.Om Hyresobjekt inte fungerar enligt Hyresavtal ska Uthyraren utan oskäligt

dröjsmål efter mottaget meddelande därom åtgärda bristen. Hyrestagaren

är inte skyldig att betala hyra under sådan period.

 

§9.Uthyraren äger rätt att säga upp Hyresavtalet om den andra parten i väsentligt avseende bryter mot dessa villkor och inte inom 3 dagar efter begäran om rättelse (t.ex.påminnelse) har upphört med avtalsbrottet;

är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet, och återtaga materielen på Hyrestagarens bekostnad.

 

§10 .Svensk materiell lag ska tillämpas på Hyresavtalet och dessa allmänna

hyresvillkor. Tvist ska avgöras av allmän domstol.

10.2 Uthyrarens ansvar är uttömmande reglerat i dessa villkor och Uthyraren

svarar inte i något fall för utebliven vinst, följdskador eller andra

indirekta skador samt är Uthyrarens ansvar begränsat till den totala

hyresersättning som Uthyraren erhållit.

10.3 Ändringar av, och tillägg till, Hyresavtalet eller dessa villkor ska vara

skriftligen avfattade och undertecknade av behörig företrädare.

Copyright  © All Rights Reserved


Hyresvillkoren 

1. jan. 2014


§1.Hyrestagarens kvittens av mottagandet av Hyresobjekt utgör accept av

dessa villkor.


§2. Hyresobjekt är och förblir Uthyrarens egendom och får inte nyttjas i strid

med dessa villkor eller på sätt som riskerar påverka Uthyrarens äganderätt.

Hyrestagaren får inte märka om eller på annat sätt ändra identifikation,

skriftliga instruktioner eller liknande.

§2.2 Hyrestagaren får inte flytta Hyresobjekt till annan arbetsplats än den

till Uthyraren angivna och Hyresobjekt får inte nyttjas av annan än Hyrestagaren.

§2.3 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och

under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.


§3. Hyresobjekt, vars mottagande ska kvitteras, avhämtas  och återlämnas på samma ort.

Hyrestagaren svarar för lastning och lossning. Om Uthyraren åtagit sig

transportera Hyresobjektet ska Hyrestagaren även ersätta transportkostnaderna.

§3.2 Vid återlämnande ska Hyresobjekt vara väl rengjort och (med beaktande

av normalt slitage) i skick som vid uthyrningen. I annat fall äger Uthyraren

rätt att på Hyrestagarens bekostnad återställa Hyresobjektet. Hyresobjektet

anses återlämnat då retursedel lämnats Hyrestagaren av Uthyraren.


§4. Hyrestiden börjar löpa fr.o.m. den tidigaste av dagen i Hyresavtalet eller

avhämtandetidpunkten. Om bestämd hyrestid inte avtalats löper hyrestiden till den dag då Hyresobjektet återlämnats till Uthyraren.

§4.2 Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjekt upphör automatiskt vid hyrestidens utgång. Otillåtet nyttjandeav Hyresobjektet därefter kan vara förenat med straffansvar.

§4.3 Grundhyra debiteras vid varje hyrestillfälle. Angiven dagshyra utgör hyrespris per maskin och dag vid enskiftsdrift.

§4.4 För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 10 timmar debiteras skifttillägg.  Detta gälder inte Ställning m.m.


§5. Fakturabeloppet skall vara uthyraren tillhanda senast det datum som

anges som förfallodatum på fakturan.

§5.2 Betalningsvillkor är 20 dagar netto. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta

med referensräntan plus 12% samt lagstadgad påminnelseavgift

(f.n. 100 kr).

§5.3 Uthyraren har rätt att kräva att Hyrestagaren ställer betryggande

säkerhet.


§6. Hyrestagaren ska undersöka Hyresobjektets skick och anmärkning ska

meddelas omedelbart.

§6.2 Hyrestagaren svarar för Hyresobjektets vård och underhåll och för

kostnader för förbrukningsmaterial. Endast föreskrivna drivmedel av hög

kvalitet och originaltillbehör får användas och det åligger Hyrestagaren

att vid tveksamhet inhämta information från Uthyraren i dessa avseenden.

Reparation av Hyres-objektet får inte ske utan Uthyrarens medgivande.

§6.3 Uthyraren svarar för sedvanliga besiktningar av Hyresobjektet och

Hyrestagaren ska meddela Uthyraren när sådan ska ske. Särskild besiktning

eller montage på arbetsplatsen ska bekostas av Hyrestagaren. Uthyraren

har rätt att besiktiga Hyresobjektet på arbetsplatsen.

§6.4 Handhavandeinstruktioner finns och lämnas ut på begäran. Instruktionerna

ska följas av Uthyraren.


§7. Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av Hyresobjektet vid förlust eller

skada och ska, genom allriskförsäkring, hålla Hyresobjektet försäkrat till

återanskaffningsvärdet. Förkommer eller skadas Hyresobjektet ska Hyrestagaren

omedelbart anmäla detta till Uthyraren.

§7.2 Hyrestagaren ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring och svarar för skada

som Hyresobjekt tillfogar person eller egendom samt åligger det Hyrestagaren

att hålla Uthyraren skadeslös.


§8.Om Hyresobjekt inte fungerar enligt Hyresavtal ska Uthyraren utan oskäligt

dröjsmål efter mottaget meddelande därom åtgärda bristen. Hyrestagaren

är inte skyldig att betala hyra under sådan period.


§9.Uthyraren äger rätt att säga upp Hyresavtalet om den andra parten i väsentligt avseende bryter mot dessa villkor och inte inom 3 dagar efter begäran om rättelse (t.ex.påminnelse) har upphört med avtalsbrottet;

är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet, och återtaga materielen på Hyrestagarens bekostnad.


§10 .Svensk materiell lag ska tillämpas på Hyresavtalet och dessa allmänna

hyresvillkor. Tvist ska avgöras av allmän domstol.

10.2 Uthyrarens ansvar är uttömmande reglerat i dessa villkor och Uthyraren

svarar inte i något fall för utebliven vinst, följdskador eller andra

indirekta skador samt är Uthyrarens ansvar begränsat till den totala

hyresersättning som Uthyraren erhållit.

10.3 Ändringar av, och tillägg till, Hyresavtalet eller dessa villkor ska vara

skriftligen avfattade och undertecknade av behörig företrädare.